2014. március 8-án kezdődött, december 9-én fejeződött be a nagykátai gyermekkorú hagyományőrzők negyedik alkalommal megtartott magyar-lengyel barátsági emlékéve. A Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat először 1999-ben szervezett programokat a két nép történelmi kapcsolatai kerek évfordulóinak jegyében. Az ötévente ismétlődő hagyománynak az lett az alapja, hogy a 4-re és a 9-re végződő esztendők rendelkeztek mindenkor a legtöbb olyan 5-re vagy 0-ra végződő kerek évfordulóval, melyeknek nagykátai vagy tápiómenti gyökerei, vonatkozásai is voltak. 2014-ben, a negyedik sorozatban a két csapat katonai hagyományőrzői több mint 20 helyszínen tartottak megemlékezést, koszorúzást és a katonai alakiság szabályainak megfelelő tisztelgést és tiszteletadást. Képek

Az emlékév –mely a tápiómenti magyar-lengyel történelmi kapcsolatok kezdetének 310. évfordulóját is jelenti- leltárát az aktuális történelmi események évfordulóinak időrendi sorrendjében kívánjuk elkészíteni. 2014 a hagyományőrzők emlékéve a magyar-lengyel barátság jegyében

Szent Hedvig tisztelete

A Budai vár tövében, közel a Bécsi kapuhoz avatták fel egy éve, 2013. október 30-án Nagy Lajos király leánya és II. Ulászló lengyel király felesége, Szent Hedvig (1374-1399) szobrát. A magyar-lengyel történelmi kapcsolatok sorában első alkalommal emlékeztünk a 640 éve született, 615 éve elhunyt szentéletű királynőre, kinek síremléke előtt két éve a krakkói Wawelben, a Szent Szaniszló és Szent Vencel-székesegyházban a tápiómenti természetjárókkal együtt hajtottunk fejet.

Amikor május 18-án a katonai díszegység felsorakozott a királyi pár gránitból készült szoborportréja előtt, a történelmet felidéző beszédemben többek között arról is szóltam, hogy ennek a dinasztikus kapcsolatnak a közvetlen előzménye Nagy Lajos (1326-1382) király perszonáluniós uralkodása, melynek során 1370-1382 között a két országnak személyében közös királya volt. Leányát, Jadwiga királynőt a halála után a lengyelek szentként tisztelték, s II. János Pál pápa hivatalosan 1997. június 8-án emelte a szentek sorába.

A várnai csata évfordulója

Ugyancsak május 18-án, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán elhelyezett emléktábla előtt emlékeztünk a várnai csata 570. évfordulójára. 1444. november 10-én a Fekete tenger melléki Várna mellett I. Ulászló és Hunyadi János seregei megsemmisítő vereséget szenvedtek a II. Murád szultán vezette török csapatoktól. A csatában elesett maga az uralkodó, Lengyelország és a Magyar Királyság közös királya is. Hunyadi János emlékét ebben az évben a tápiószelei természetbarátokkal közösen Vajdahunyad várában idéztük fel. Dél-erdélyi barangolás a történelmi évfordulók jegyében

A két nép közös hőseinek emléke

Május 18-án első ízben tartottunk katonai tiszteletadást a Hősök terén levő millenniumi emlékmű és az Ismeretlen Katona jelképes sírköve előtt. Ekkor emlékeztünk az őrhely mögötti galériában elhelyezett szobrok által felidézett történelmi személyiségekre, a magyar-lengyel barátság kiemelkedő alakjaira. Szent László (1046-1095), Nagy Lajos (1326-1382), II. Rákóczi Ferenc (1676-1735), Kossuth Lajos (1802-1894) a magyar történelem különböző korszakaiban biztosított részvételt lengyel katonáknak a magyar hon védelmében.

Az Ismeretlen Katona emlékköve négy sarkán felálló díszőrség tagjai fegyvereit a magyar nép védelme érdekében harcoló, életüket áldozó lengyel katonahősök tiszteletére emelte tisztelgésre.

Lengyelek Rákóczi táborában

Közismert, hogy a Tápió mente magyar-lengyel történelmi kapcsolatait 1704. április 19-től, II. Rákóczi Ferenc első tápiómenti és nagykátai látogatásától számítjuk. II. Rákóczi Ferenc 1704-ben Nagykátán járt A nagyságos fejedelem nagykátai tartózkodása –melynek legfőbb bizonyítéka az itt kibocsájtott manifesztum- során kíséretében lengyel katonák is tartózkodtak. A lengyel jelenlét az 1710-es szentmártonkátai és nagykátai táborozás során még egyértelműbb volt.

A magyar-lengyel történelmi kapcsolatok 310. évfordulóját is ünnepeltük 2014. április 22-én Szentmártonkátán. 10 évvel ezelőtt, 2004-ben avatott emléktáblát a Községtörténeti Baráti Kör és az önkormányzat, melynek legfőbb éke a rajta elhelyezett, II. Rákóczi Ferencet ábrázoló dombormű, Sebestyén Benedek (1937-2011) református lelkész alkotása. A tiszteletes úrra a 10. évforduló kapcsán külön is emlékeztünk. In memoriam Sebestyén Benedek (1937 – 2011) Miként 2004 óta minden évben, ebben az esztendőben is én kaptam felkérést az ünnepi beszéd megtartására. Ugyancsak mi, a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat biztosította a díszőrséget. Ismételten meg kell jegyeznem, hogy az első fejedelmi látogatás kerek évfordulós emlékét Nagykátán semmilyen formában nem ünnepelték, róla megemlékezés még a helyi sajtóban sem volt.

Bem József tisztelete

Az 1848-49-es magyar szabadságharc legmagasabb rangú, s minden bizonnyal legsikeresebb, legtekintélyesebb lengyel származású katonai vezetője volt Bem József (1794-1850) tábornok. Szülőhelyén, végső nyughelyén a galíciai Tarnówban a szelei természetjárókkal 2012. augusztusában jártunk. Felvidéki és lengyel tájakon barangoltak a tápiómenti természetjárók A három lengyel tábornok –Dembinszki, Bem, Wysocki- közül egyedül Bem József nem járt, nem tevékenykedett a Tápió mentén. Ettől függetlenül a magyar történelemben betöltött jelentős szerepe indokolta, hogy születésének 220. évfordulójáról mi is megemlékezzünk. Erre május 18-án került sor, amikor a tábornok Bem téren álló szobránál részünkről katonai tiszteletadásra került sor. Itt elsőként 1998-ban Zenon Tarnowski követségi konzul meghívására vettünk részt a magyarországi lengyelek hagyományos koszorúzási ünnepségén.

Dembinsky, a fővezér

Henryk Dembinsky (1791-1864) tábornok halálának 150. évfordulója indokolta, hogy a lengyel triász minden tagjáról megemlékezzünk az emlékév keretében. 1849 februárjában a fővezéri tisztséget betöltő tábornok 1849. július 18-21. között a Perczel Mór vezette Közép-tiszai hadsereggel mint a Mészáros Lázár vezette fővezérség vezérkari főnöke töltött néhány napot Nagykátán. A nevezetes július 19-iki nagykátai haditanács –Dessewffy Arisztid, Perczel Mór, Mészáros Lázár, Dembinsky- az egykori Keglevich-kastélyban történt, mely eseménynek emléktáblával való megörökítését évek óta kezdeményezzük, egyenlőre eredmény nélkül.

2013. nyarán szerveztünk megemlékezést, s a turai csatába vezető útvonalat bejárva emlékutat. A haditanács helyszínétől az ütközetnek helyet adó Turáig, visszaútban a Degré kapitányt a nagykátai plébánián meglátogató főtisztek vizitációjának helyszínéig tartott ez a félnapos tisztelgő útvonal. Ezt a távolságot tette meg annak idején a tábornok és a lengyel légió lovassága is. Ebben az évben jártunk és tisztelegtünk a kápolnai csata emlékhelyein is. (A kápolnai csata idején Dembinski volt a magyar fővezér.) Az elfelejtett hadsereg

Az emlékév során 2014. április 4-én a tavaszi emlékhadjárat keretében a Kossuth-zászlóalj díszszakasza sorakozott fel az egykori főhadiszállás épülete előtt. Díszmenetünk szólt az 1849. április 4-iki tápióbicskei ütközet emlékhelyének, a tábornokok tanácsa 1849. júliusi helyszínének.

Wysocki és a lengyel légió

A lengyel tábornoki triász legfiatalabb tagja, Józef Wysocki (1809-1873) vezérőrnagy járt a legtöbbször a Tápió mentén. Miután mindvégig ő volt a lengyel légió parancsnoka is, születésének idén esedékes 205. évfordulóját összekötöttük a lengyel légió 165 éve térségünkben zajlott harcaival, táborozásával, vonulásával. „…Mindvégig veletek voltunk” Wysocki 1849. április 4-én Damjanich III. hadtestének volt hadosztályparancsnoka, mely egység katonái -3.,9., zászlóalj, lengyel légió- foglalták vissza a Tápió hídját. 1849. júliusában a lengyel légió gyalogsága Tápiószelén, a lovasság Nagykátán táborozott. Wysocki főhadiszállása a szelei Viczián kúriában volt, s Perczel távollétében ő volt a Közép-tiszai hadsereg gyalogságának a parancsnoka. A légió lovassága július 20-án reggel Nagykátáról indult az oroszokkal vívott turai ütközetbe.

Wysockira és a lengyel légióra 2014-ben több mint tíz helyszínen emlékeztünk. A tavaszi emlékhadjárat keretében a történelmi csatatereken a lengyel légió harcainak helyszínein játszottuk újra a hatvani, tápióbicskei, isaszegi, váci csatát, illetve ütközetet. Az emlékápolásnak azt hiszem, hogy ezek voltak a leginteraktívabb formái is helyszínei. (2014. április 2-8. között.) A hadijátékokban együtt „harcoltunk” a lengyel légió emlékét ápoló Wysocki Légió Katonai Hagyományőrző Egyesület katonai hagyományőrzőivel.

2014. április 3-án Jászberényben közreműködésünkkel zajlott a Wysocki emléktábla megkoszorúzása. Hasonló katonai tiszteletadást szerveztünk április 6-án az isaszegi városháza falán levő emléktábla előtt. Nagykátai hagyományőrzők az isaszegi emlékcsatában

Május 18-án felkerestük a tábornok szobrát a Múzeumkertben. Szeptember 27-én a zászlóalj Tápiószelén és Tápiógyörgyén –a légió táborozásának helyszínén, a tábornok főhadiszállása emlékművénél- mutatott be tisztelgést. Október 5-én a nagykátai Mátray iskola falán 15 éve elhelyezett emléktáblát koszorúztuk meg. 15 éve, 1999-ben a Kossuth-csapat kezdeményezésére és anyagi támogatásával létesült Nagykáta legjelentősebb magyar-lengyel barátsági emlékhelye. Itt öt évvel ezelőtt, 2009-ben volt utoljára nagyköveti koszorúzás. (Nagykátát eddig -2000-ben, 2009-ben, 2013-ban- három lengyel nagykövet kereste fel.) A vásártéri iskola centenáriumára

1849 tavaszán Wysocki és a lengyel légió legnagyobb sikereit a Damjanich János (1804-1849) tábornok vezette III. hadtest kötelékében érte el. Damjanich születése 210., mártírhalála 165. évfordulójára ugyancsak méltó módon emlékeztünk. Október 6-án az 50 éve avatott nagykátai Damjanich-szobor előtt minden hagyományőrző díszőrséget állhatott, illetve a decemberi vetélkedőnek résztvevője lehetett. A vértanúk emlékezete , Az első szobor

A katonai hagyományőrzőkből álló Kossuth-zászlóalj október 5-én közreműködött az 1910-ben létesült, s az idén közel 4 millió forintos költségből megújult honvédemlékmű újraavatásán. Jankovich Gyula alkotása a lengyel légió helytállásának (is) egyik legszebb köztéri emlékműve, a magyar-lengyel fegyverbarátság fontos szimbóluma.

Az első tisztelgés

A levert szabadságharc során a császári megtorlás legismertebb lengyel származású áldozata volt Mieczyslaw Woroniecki (1825-1849) alezredes. A herceg a Közép-tiszai hadsereg kötelékében 1849. júliusában tartózkodott néhány napig Tápiószelén. Mártírhalálának -1849. október 20- 165. évfordulója ugyancsak erre az esztendőre esett.

Amikor március 8-án részt vettünk a Magyarország Felfedezői Szövetség hagyományos Fiumei úti nemzeti zarándokútján, a katonai alakiságot a nagykátai gyermekhonvédek biztosították. Ekkor kerestük fel a lengyel hős végső nyughelyét, melynek nyugalmát néhány percig a katonai hagyományőrzők biztosították. Ezzel a tisztelgéssel, a sírnál elmondott rövid méltatással vette kezdetét a IV. Magyar-lengyel barátsági emlékév.

Sződy Szilárd és a „Nagy háború”

2014 az első világháború kitörésének centenáriuma. Sok nagykátai és tápiómenti honvéd harcolt a galíciai Przemysl erődjében. A világháború lengyelországi helyszíne ihlette a nagykátai születésű Sződy Szilárd (1878-1939) szobrászművészt legismertebb alkotása, a Margit híd budai hídfőjénél levő oroszlános emlékműve elkészítésére. Az emlékműnél május 18-án mutattunk be katonai tiszteletadást.

A 75 éve elhunyt művész 80 éve, 1934-ben alkotta meg a nagykátai I. világháborús hősi emlékművet. Sződy Szilárd magas lengyel kitüntetés birtokosaként többek között Pilsudski marsall domborművű emlékművének a kivitelezőjeként is számon tartott. Mindezen évfordulókra is emlékezve sorakozott fel a Kossuth-zászlóalj a nagykátai bronzkatona előtt a május 25-én megtartott Hősök napja alkalmából. A nagykátai bronzkatona jubileumai

Polónia menekült katonái a Tápió mentén

1939 szeptemberében több tápiómenti településen: Tápiósülyben, Szentmártonkátán, Nagykátán, Tápiószelén, Tápiógyörgyén leltek menedékre lengyel katonák. Emlékük ápolása különösen jelentős és több éves hagyománnyal bíró Nagykátán, Tápiószelén, Tápiógyörgyén. Ezen településeken emléktábla, rendszeres megemlékezés, magas rangú lengyel vendégek látogatása történik. Az emlékév keretében erre a dátumra öt helyszínen szerveztünk ünnepséget.

A legnagyobb létszámú menekülttábor a szelei SELECTA épületében volt. Az öt éve, 2009-ben elhelyezett két emléktábla előtt szeptember 27-én szerveztünk katonai tiszteletadással összekötött koszorúzást. Ezen a napon emlékeztünk a Tápiószelén letelepedett egykori lengyel katonára: a 105 éve született, 25 éve elhunyt Walter Józsefre (1909-1989) is. „A mi szabadságunkért és a ti szabadságotokért” A magyar-lengyel történelmi kapcsolatok Tápiószelén , „Jónak jelölve született…”

Ceglédről, a Kossuth-toborzóról jövet útba ejtettük Tápiógyörgyét, ahol a katolikus templom falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával róttuk le adósságunkat. Itt, Tápiógyörgyén első alkalommal szerveztünk katonai tiszteletadást. Magyar-lengyel barátsági emléktáblát avattak Tápiógyörgyén

Nagykátán az egykori tábornak helyet adó vásártéri iskola falán 1999-ben avatott emléktáblát október 5-én koszorúztuk meg. Október 30-án kerestük fel a temetőben Józef Poprawski lengyel őrvezető sírját. A síremlék 1995-ben történt kifestésével kezdődött a 20 éves nagykátai Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapat máig tartó magyar-lengyel barátsági tevékenysége.

Segítőink voltak a barátság ápolásában

A közel húsz éve tartó barátsági tevékenység során több olyan személlyel kerültünk baráti kapcsolatba, kiknek közelmúltban bekövetkezett halála után kötelességünknek éreztük az együtt végzett munka folytatását. Ezen segítőink és barátaink emlékét két helyszínen és alkalommal idéztük fel.

Október 30-án a közelgő halottak napja alkalmából jártuk végig a temető számunkra fontos síremlékeit. A temetői séta elején külön emlékeztünk azon barátainkra, csapatunk egykori tiszteletbeli tagjaira, akik nem Nagykátán nyugszanak. A kézben tartott arckép és néhány mondatos méltatás segített felidézni Zenon Tarnowski konzul, Kondor Endre lengyel cserkészvezető emlékét. A tavaly elhunyt Gallai Istvánné Manci néni sírjánál most tartottunk először katonai tiszteletadást, gyertyagyújtást. In memoriam Gallai Istvánné (1927 – 2013) Csapatunk tiszteletbeli tagja volt a gyermekként a menekült katonákkal barátkozó Házkötő János is.

Ezekben a napokban kerestem fel a kőbányai Új köztemetőt, ahol Jerzy Kochanowski sírján gyújtottam mécsest. Ő az 1990-es évek végén járt többször is Nagykátán.

Barátság Emlékérem

Az 1995 óta zajló barátsági tevékenységnek a csapaton belül eddig nem volt külön elismerési formája. A lengyel nagykövetség segítségével 2014-ben alapítottuk a két nemzet zászlajával díszített Barátság Emlékérem kitüntetést, melynek december 9-én történő átadásával zártuk a IV. Magyar-lengyel barátsági emlékévünket. Ebben az elismerésben a legtöbb barátsági programban résztvevők részesülhettek: Farkas Boglárka, Bárdy Gergő, Smid Benedek, Kovács Károly, Csubra Szebasztián, Czető Bálint katonai hagyományőrzők. 13-an kapták meg a Roman Kowalski lengyel nagykövet úr aláírásával hitelesített emléklapot.

 

Basa László